Framtidsberedskap

Les mer

Vår pedagogiske målsetting er knyttet til begrepet FRAMTIDSBEREDSKAP. Vi må forberede barn og unge på en framtid som ligger ti til tjue år fram i tid. Vi må begynne NÅ! Her er global undervisning for grunnskolens 1.-7.trinn

Framtidsberedskap - global undervisning for grunnskolen

I dette opplegget møtes barn og unge gjennom tema som vennskap, trygghet og utrygghet, familie og fødsel, å løse konflikter med ikkevold, å leve i fattigdom, gatebarn, Guarani-indianere, avskoging av regnskog, avfallshåndtering og gjenvinning, likestilling mellom gutter og jenter, seksuelt misbruk og trygghet, kunstverksted og selvtillit, sult, feilernæring og sunne oppskrifter fra «Magiske Smaker» fra Brasil, og om det å jobbe frivillig for å hjelpe.

Klikk her til "Fremtidsberedskap" - Global undervisning med den brasilianske favelaen som arena

Barnas rettigheter og bærekraftmålene

1px.pngChildren At Risk Foundations undervisningsopplegg er basert på FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs bærekraftmål. Opplegget er utformet etter den nye læreplanen LK20. Opplegget er nettbasert og digitalt. Målsettingen er å øke kunnskapen om barns oppvekstvilkår på kloden vår og å skape framtidsberedskap for barn og unge.

Om fremtiden

Det er vanskelig å spå, men en ting vet vi med ganske stor sikkerhet. Den digitale kommunikasjonen kommer til å utvikle seg videre i rekordfart. Antagelig har vi bare sett begynnelsen på en «revolusjon» der vanlige mennesker over hele kloden kan ha direkte kontakt med hverandre. I tillegg vil menneskets mulighet for å forflytte seg over store avstander på en rask og rimelig måte, utvikle seg videre. Mye tyder også på at vi vil se en økning i store folkeforflytninger i framtiden pga konflikter, klima og naturkatastrofer.

Sannsynligheten er derfor stor for at daglig interaksjon med andre kulturer gjennom jobb og fritid, vil få et helt annet omfang i framtiden enn vi opplever i dag. Nesten uansett hvilket yrke barna velger vil interaksjon med andre kulturer være en del av hverdagen. I dette ligger også fantastiske muligheter til å finne løsninger på de utfordringene vi strever med i dag. Det er gjennom kommunikasjon og åpenhet verden utvikler seg. Det er når ulike kulturer møtes, vi ser at det skapes nye retninger og nye løsninger utvikles. Mange av verktøyene er nå på plass til å utvikle dette for neste generasjon. Vi går en fantastisk framtid i møte.

Vi må øke kunnskapen om egen og andres kultur og skape møter som gir praktisk erfaring i å møte andre. Samtidig må vi ta utgangspunkt i de mulighetene vi har innen digitalisering og at vi samtidig ivaretar menneskeverdet og den kimen til skaperglede som ligger innebygd i hvert eneste et av våre barn. Vi må gi barna mulighet og trening i å rette blikket ut over eget nærmiljø.

Samarbeid
Samarbeid

Implementeres i skolens planer:

Undervisningsopplegget er utformet slik at det lett kan implementeres i skolens planer, med 2 «stoppepunkt» i året, et stopp per semester.

Opplegget plasseres faglig i de nye læreplanenes generelle del - Tverrfaglige emner: Folkehelse og livsmestring - Demokrati og medborgerskap - Bærekraftig utvikling.

Vi ser også at mange av aktivitetene for barna i Kolibri Brasil har basis i de samme tverrfaglige emnene.

Vennskapskontakter

Vi arbeider med muligheter for å knytte vennskapskontakter med skoler/klasser i Brasil, gjennom kontakt med vår samarbeidsorganisasjon Beija-Flor (Kolibri) i Brasil.

Møteplasser

Vi ønsker å skape møteplasser gjennom visuelle og auditive kunstuttrykk; sang, musikk, dans og spill. Samt gjennom fortellinger om mennesker både i fortid og nåtid; Rollespill, Mime, Teater, og mye mer.

Øving i teater- og dramagruppen.
Øving i teater- og dramagruppen.

Metode:

Vi som jobber i CARF er inspirert av den brasilianske pedagogen Paulo Freire:

Paulo Freires pedagogikk

Paulo Freire var en brasiliansk pedagog. Han hadde en drøm om at utdanning skulle bidra til at elevene skulle utvikle seg til demokratiske borgere, med engasjement for sitt samfunn og sine medmennesker. Han er mest kjent for boken "De undertryktes pedagogikk". Han vektla personlig bevisstgjøring og arbeid for politisk samfunnsendring. Han mente blant annet at pedagogisk praksis skulle preges av en universell etikk, basert på kjærlighet til mennesket og verden. Han vektla at mennesker trenger et håp og mente at det var viktig å lære elevene å håpe. Undervisning blir en slags utdanning i håp.

Vi tror dette er spesielt viktig i dag. Freires drøm er at skolen skal bidra til at elevene vokser opp med håp, ønske og evne til å gjøre verden til et bedre sted.

Dagens elever vil møte en fremtid med mange utfordringer. De trenger både kunnskap, bevisstgjøring og tro på seg selv, for å møte fremtiden. Startstedet for denne læringen må være eleven selv. På den måten kan vi skape framtidsberedskap. Freire vektla dialog som verktøy. Vi har prøvd å tenke dialog i den måten emnene gjennomføres på, og håper dere pedagoger kan ta denne dialogen videre og tilpasse den til deres elever. Gi håp.

Klikk her - så kommer du til CARF Undervisningsopplegg "Framtidsberedskap"